Eindhovenseweg Valkenswaard

Kids World Eindhovenseweg is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 040 - 20 213 11 (keuze 4)

Kids World heeft op 1 juni 2014 haar deuren geopend aan de Eindhovenseweg 71. Het prachtige onderkomen voor de kinderen wordt versterkt door een aangrenzende tuin. Op dit moment zijn er werkzaamheden bij de kerk, naast de opvanglocatie, en de Eindhovenseweg waardoor parkeren voor halen en brengen lastig kan zijn.

Het kinderdagverblijf bestaat uit:

babygroep.           0-14 maanden.      max.  9 kinderen met 3 medewerkers

Dreumesgroep.  15-30 maanden.     max. 16 kinderen met 3 medewerkers

Peutergroep       31-48 maanden.     max. 16 kinderen met 2 medewerkers

De Buitenschoolse opvang bestaat uit:

BSO groep vanaf 4 jaar .  max. 22 kinderen met 2 medewerkers

BSO groep vanaf 7 jaar.   max. 10 kinderen met 1 medewerker


Alle groepen worden begeleid door 2 of 3 gediplomeerde krachten (op minimaal MBO-nivo). De leidsters worden evt. bijgestaan door een stagiaire van de beroepsopleiding. Afhankelijk of de stagiaire een BOL (beroepsopleidende leerweg) of een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) zal hij/zij boventallig (is extra) ingepland worden. Bij ieder kind wordt er individueel gekeken wanneer het toe is aan de nieuwe groep. Samen met de leidsters van de nieuwe groep wordt een wenperiode afgesproken zodat alle kinderen rustig en op eigen tempo aan de nieuwe situatie kunnen wennen..

Uw kind volgende tijdens de dag

Uw kind volgende tijdens de dag
Gedurende de dag kunt u via een app van Bitcare uw kind volgen. In de app kunt u zien hoe uw kindje heeft geslapen, gegeten, wat er in de luier zat en wanneer u daar toestemming voor geeft komen er ook leuke foto's voorbij van allerlei activiteiten.

Via deze app kunt u, als ouder, ook een extra dag aanvragen, een aanvraag doen om eerder te komen of langer te blijven, uw kind ziek en weer beter melden, een ruildag aanvragen, chatten met de pedagogisch medewerkers, uw kind afmelden voor een dagje of een vakantie etc. en dat allemaal vanuit uw luie stoel.

Voorbereiden op de basisschool

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) de verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op alle locaties van Kids World komt tot stand met de methode Startblokken. Zo zorgt Kids World ervoor dat alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool kunnen. 

Hoe werkt VVE dan?

VVE werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd bijv op het gebied van taal maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.  U als ouder wordt hiervan op de hoogte gebracht en gehouden via een beveiligde omgeving van deze website middels een verhaal met foto's van de activiteiten welke er zijn gedaan.

De voordelen van VVE

VVE draagt bij aan:

  • optimale ontwikkeling van kinderen
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind
  • geeft meer zicht op, en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE geindiceerde kinderen via de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. Soms subsidieert de gemeente een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE indicatie krijgen. Dit betekent dat zij het advies krijgen extra delen naar het kinderopvang te komen. De gemeente kiest de doelgroepen en stelt en minimaal aantal dagdelen vast. Binnen de gemeente zorgt Zuidzorg consultatiebureau voor de indicering. Bij deze groep werkt altijd een VVE opgeleide pedagogisch medewerker.  We proberen zoveel mogelijk afspraken te maken met de basisscholen in de buurt om de oudste peuters zo de gelegenheid te geven alvast eens een kijkje te kunnen nemen op "de grote" school. Zo is de overgang voor hen makkelijker en waarborgen we een goede doorgaande leerlijn van alle kinderen van het kinderdagverblijf naar het basisonderwijs.

Observeren van de kinderen

Kids World volgt alle kinderen d.m.v. KIJK!!. Dit is een observatiemethode om eventuele "achterstanden" of "voorsprongen" sneller te kunnen constateren en zo het kind de benodigde begeleiding/uitdaging te kunnen bieden. Deze bevindingen worden minimaal 1x per jaar met u besproken tijdens een persoonlijk gesprek. Wij vinden een goed contact met ouders/verzorgers erg belangrijk. Wij nemen tenslotte tijdelijk de verzorging van uw kind(eren) over. Elk kind is UNIEK en krijgt bij ons daarom voldoende gelegenheid om zich op zijn/haar eigen manier en in eigen tempo te ontwikkelen totdat we samen het streefpunt hebben bereikt.

Ouderavond

Jaarlijks organiseren we een "algemene ouderavond" voor alle ouders. Tijdens deze avond worden de laatste ontwikkelingen binnen Kids World besproken. er wordt een gastspreker uitgenodigd en na afloop is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het kennis maken met andere ouders.

Oudercommissie

Kids World heeft zoals iedere kinderopvangorganisatie in iedere vestiging een oudercommissie. Deze oudercommissie (OC) heeft voornamelijk tot doel om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en daarin de ouders te vertegenwoordigen. De OC heeft het recht tot advies naar de leiding van Kids World en dient als aanspreekpunt naar de ouders. Minimaal 4 x per jaar komt de OC bij elkaar en mits van tevoren aangemeld zijn ouders welkom om deze vergadering bij te wonen. Onze werkwijze staat nader beschreven in het "Reglement oudercommissie kinderopvang Kids World" en het "huishoudelijk reglement van de oudercommissie kinderopvang Kids World". Beide reglementen zijn op te vragen bij de leiding van Kids World. Heeft u vragen aan de OC dan kunt u ze benaderen via email: oreindhovenseweg@gmail.com

Klachtencommissie

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit kan door u, als ouder, als vervelend worden ervaren en leiden tot klachten. Kids World gaat serieus met klachten om en wil hiervan leren. U kunt uw klachten natuurlijk altijd bij ons melden. Zouden wij u niet naar tevredenheid kunnen helpen dan is Kids World aangesloten bij De Geschillencommissie kinderopvang. Wij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat de geschillencommissie niet ingeschakeld hoeft te worden.

GGD Rapport

Alle ouders krijgen de mogelijkheid via onderstaande link de rapporten van de GGD in te zien, tevens kunt u op deze site ons LRK nummer vinden

* LRK nummer dagopvang

*LRK nummer buitenschoolse opvang