Beleid (kinder)ziekten

Natuurlijk worden kinderen wel eens ziek.

Ziek zijn bij Kinderopvang Kids World betekent:

  • een lichaamstemperatuur vanaf 39ºC (tijdens de Coronaperiode houden we 38ºC aan zoals bepaald door RIVM) 
  • een besmettelijke ziekte of aandoening
  • een hangerig en huilerig kind

Een lichaamstemperatuur vanaf 39ºC
Kinderen met een lichaamstemperatuur boven 39 ºC mogen niet op het kinderdagverblijf of Bso verschijnen maar dienen thuis te blijven. Kinderen welke ziek worden tijdens hun verblijf bij Kinderopvang Kids World kunnen blijven indien ze niet te veel persoonlijke aandacht vragen en de lichaamstemperatuur niet verder dan 39 ºC oploopt. Kinderen wordt in overleg met de ouders en na ondertekenen van het intakeformulier een paracetamol toegediend. Per geval wordt bekeken of het kind blijven kan of dat het verstandiger is dat het opgehaald wordt. Bij het opmeten van de lichaamstemperatuur wordt de thermometer altijd gebruikt in de thermometerszakjes ivm hygiëne. Daarna wordt de thermometer opgeborgen in het daarvoor bestemde doosje. Bij temperaturen van 39 ºC en hoger worden ouders gebeld en dient het kind direct te worden opgehaald.

Vanwege extra regels i.v.m. de Coronamaatregelen hanteren we op aanraden van RIVM momenteel een lichaamstemperatuur van 38ºC  ipv de 39ºC  zoals hierboven vermeld. Dit totdat het RIVM deze maatregel intrekt.

Een besmettelijke ziekte of aandoening
Indien er direct besmettingsgevaar is voor andere kinderen, en het geen onschuldige kinderziekte betreft zoals bijv. waterpokken, wordt er contact opgenomen met een van de ouders en dient het kind z.s.m het dagverblijf te verlaten. Voorbeelden hiervan zijn krentenbaard en het herpesvirus. Er bestaat al langere tijd discussie over het wel of niet weren van kinderen met krentenbaard of het herpesvirus. De ene deskundige vindt dat de kinderen gewoon kunnen komen en de andere deskundige vindt van niet omdat dit virus ernsitge gevolgen kan hebben voor jonge baby’s. Aangezien er bij ons op de vestigingen baby’s worden opgevangen hebben wij hier beleid op gemaakt. Ons beleid schrijft voor dat kinderen minimaal 3 dagen antibiotica (kuur of zalf) hebben gebruikt alvorens zij weer gebruik kunnen maken van onze opvang.

Indien er sprake is van besmettingsgevaar voor andere kinderen of een besmettelijke kinderziekte worden andere ouders hiervan z.s.m op de hoogte gebracht middels een briefje op het informatiebord en via een mail naar alle ouders van de betreffende vestiging.  Bij twijfel wordt in overleg met Petra/de vestigingsmanager in samenspraak met de GGD of het RIVM besloten of het kind opgehaald dient te worden of dat het kind mag blijven. Bij bepaalde besmettelijke aandoeningen dienen ouders met hun kind naar de huisarts te gaan voor controle en behandeling alvorens het kind weer op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang kan worden gebracht. Zie hiervoor de onderstaande lijst met de meest voorkomende ziekten.

Een hangerig en huilerig kind
Als een kind niet lekker is en alleen hangerig is of constant /veel huilt, wordt er contact met de ouders opgenomen en dient het kind te worden opgehaald. Kinderen welke alleen maar op schoot willen bij een leidster of voortdurend getroost dienen te worden, zijn te belastend voor de groep en de andere kinderen die op dat moment op het dagverblijf verblijven. Eventueel kan een kind een keer extra slapen alvorens naar huis te gaan. (Na het slapen wordt dan wel direct het bedje verschoond i.v.m besmettingsgevaar).

Ziektenlijst en wel of niet weren van de kinderen:

ziekte

inhoud weren Ja of Nee?

Actie

5e ziekte is gevaarlijk voor zwangere moeders gedurende de eerste 16 weken van de zwangerschap.

 

Nee, maar indien kind hoge koorts heeft/krijgt dient het kindje opgehaald te worden.

briefje ophangen en mailen naar ouders van desbetreffende vestiging
6e ziekte   niet gevaarlijk voor zwangeren vrouwen

 

Nee, maar indien kind hoge koorts heeft/krijgt dient het kindje opgehaald te worden.

 geen
koorts 

 

Indien kind 39 ºC of hoger heeft alleen zetpil toedienen als ouders ervoor hebben getekend en het kind volgens protocol op komen halen. Na toedienen zetpil mag kind totdat de ouder komt niet naar bed ivm gevaar koortsstuipen.

 Ja, kinderen die ‘s ochtends al 39ºC of hoger hebben, mogen niet komen/ of moeten naar huis  geen
 
waterpokken
 
attendeer ouders erop bedekkende kleding aan te doen zodat kind niet kan krabben.
 
Nee, maar indien kind hoge koorts heeft/krijgt dient het kindje opgehaald te worden.
 Briefje ophangen en mailen naar ouders van desbetreffende vestiging
rode hond  Kan gevaarlijk zijn voor zwangere moeders die zelf niet zijn ingeënt.

 

Nee, maar indien kind hoge koorts heeft/krijgt dient het kindje opgehaald te worden.

 Briefje ophangen en mailen naar ouders van desbetreffende vestiging
 
koortslip
Bij twijfel direct ouders bellen en naar de huisarts laten gaan. Plek afplakken tot het kind is opgehaald.

 

Ja, kind mag pas weer komen als het 3 dagen antibiotica drank of zalf heeft gebruikt.

 geen
 
krentenbaard
bij twijfel direct ouders bellen en naar de huisarts laten gaan. Plek afplakken tot het kind is opgehaald.

 

Ja, kind mag pas weer komen als het 3 dagen antibiotica drank of zalf heeft gebruikt.

 geen

roodvonk

 

gaat gepaard met hoge koorts

 nee  geen 
hand-, voet- en mondziekte

 

bij twijfel direct ouders bellen en naar de huisarts laten gaan.

 nee briefje ophangen en mailen naar ouders van desbetreffende vestiging
bof komt bijna niet meer voor ivm inentingen. Ja, tot een week na aanvang ziekte

 

briefje ophangen en mailen naar ouders van desbetreffende vestiging

buikgriep braken/diaree Ja/Nee, kinderen moeten naar huis als ze 3x hebben overgegeven of 3x onder de diarree zitten

 

Geen. Indien er veel gevallen van buikgriep zijn dan wel een briefje ophangen en mailen naar ouders van desbetreffende vestiging.briefje ophangen en mailen naar ouders van desbetreffende vestiging

mazelen kind heeft vaak hoge koorts en voelt zich erg ziek

 

Nee, maar indien kind hoge koorts heeft/krijgt dient het kind opgehaald te worden.

Briefje ophangen en mailen naar ouders desbetreffende vestiging
Gordelroos reactivatie van waterpokkenvirus in overleg

 

Briefje ophangen en mailen naar ouders desbetreffende vestiging

Luizen Levende hoofdluis Ja, wanneer bij een kind luizen worden ontdekt, worden de ouders van het
betreffende kind direct op de hoogte gebracht. Het kind moet bij levende luizen direct worden opgehaald.

Wanneer het kind is behandeld met luizenshampoo kan het kind worden gebracht.

 
Haal- en breng momenten zwangere moeders:

Volgens het adviespunt van de GGD is de besmettingskans voor moeders die hun kinderen komen halen/brengen op de opvang nihil. Moeders hebben uiteraard wel kans op besmetting als bijvoorbeeld het eigen kind wat al gebruik maakt van opvang wordt besmet met een virus. Daarom dient men bovenstaande adviezen op te volgen en ouders bij bepaalde kinderziekten altijd te informeren!

Discussie wel of niet komen:

Soms komt het voor dat een huisarts aan ouders aangeeft dat het kind gewoon naar de opvang kan. We merken dat huisartsen hierin tegenstrijdige adviezen geven en houden dan ook vast aan ons eigen beleid vastgelegd in dit protocol. We begrijpen heel goed dat het voor ouders problemen met zich meebrengt als hun kind geweerd wordt op de opvang echter hebben wij en verantwoordelijkheid naar alle kinderen en ouders. Dit streven wij na middels het hanteren van dit protocol.